Mandarin September 15, 2016

捷运第二路线动土 首都至布城30分钟

耗资 320亿令吉,全长52.2公里,连接双溪毛糯和政府行政中心布城的捷运第二路线,今天,由首相拿督斯里纳吉主...

Related VIDEO

Mandarin

捷运第二路线动土 首都至布城30分钟Related Articles

TRENDING VIDEO